Historie

 

          V roce 1952 pořádal spolek chovatelů v Hlinsku jubilejní výstavu, dle katalogu u příležitosti 25. výročí založení chovatelské organizace. Po této výstavě byl však organizaci doručen a předán katalog z jubilejní výstavy v Hlinsku z roku 1940. Pro naši organizaci je z tohoto katalogu zajímavý úvodník, ve kterém čteme:

"Spolek byl založen v roce 1910 uvědomělými tehdejšími chovateli na popud okresního soudce dr. Jaromíra Červinky. Ustavující valná hromada byla konána dne 20. března 1910 v hostinci "U  Krejzů". Jak čteme v prvním zápise spolkovém při založení, bylo účelem spolku:   povznésti na nízkém stupni se nacházející chov drobného hospodářského zvířectva a zainteresovati širší veřejnost, která si v té době tohoto důležitého hospodářského odvětví nevšímala a chovala stará, namnoze degenerovaná plemena, která ovšem nemohla uspokojiti ani co se výnosu týče, ani krasochuti chovatele. To jsou výstižné postřehy dotýkající se i po třiceti letech i v dnešní době poměrů mezi chovateli přímo citelně. Totéž platí o nejširší veřejnosti i dnes, která postrádá dostatečného zájmu národohospodářskému významu drobné zvířecí produkce v největší míře.

Prvým předsedou ­ třeba jen na krátkou dobu ­ byl do svého náhlého přeložení p. dr. Jaromír Červinka. Členy výboru byli: pp. J.Tlustý ­ místopředseda, odborný učitel hospodářské školy, Č. Vaško ­ jednatel, dále továrník A. Prokop, kovář J. Dopita, rolník J. Zvěřina, lesní adjunkt B. Adámek, náhradníky pp. Medek, Zahradníček, revizoři účtů Wágner a Mg.Ph. Procházka.

Prvé stanovy spolku byly zaslány ke schválení na místodržitelství v Praze 25. března 1910.

Činnost spolku v prvých letech se nesla směrem k zvelebení drůbežnictví, proto i prvý název spolku zněl "Drůbežnický spolek v Hlinsku". Již v prvých zápisech schůzí výborových i členských jest zřejmé, že od prvpočátků náš spolek dbal o zvelebování chovu čistokrevných, které buď nakupoval ze svých prostředků, nebo obstarával ze subvencí Zemědělské rady v Praze. Prvým rokem koupena ihned spolkem násadová vejce několika druhů slepic, dále kachen pekingských, bronzových krůt atd. Od Zemědělské rady dostal spolek pro začátek chovný kmen 1,2 minorek černých.

Ve spolku jsou organizováni od jeho založení nejen chovatelé měštští, ale i venkovští, nejvíce z Holetína, Rané a Vojtěchova.

Během prvého roku rozšířen ihned pěstitelský zájem o chov sánských koz. I k této spolkové plemenné stanici 1,3 ( kozlík a tři kozičky) sánských koz pomohla subvencí Zemědělská rada."

Tolik doslovná část úvodníku z katalogu výstavy z roku 1940, ve kterém jsou zaznamenány počátky naší organizace. Škoda, že se nezachovaly zápisy ze schůzí, které ještě v roce 1940 byly k dispozici.

V letech 1909 a 1910 byl žákem Zemědělské a hospodářské školy v Hlinsku pan Dubský z Možděnic, který nikdy nebyl členem spolku chovatelů. V roce 1952, kdy byla uspořádána jubilejní výstava, předal př. Dřevíkovskému doklady, dle kterých je jasné, že Spolek pro chov hospodářského zvířectva pro Hlinsko a okolí byl založen v roce 1910. Jmenovaný pan Dubský měl pěkný rukopis a proto asi na přání místopředsedy spolku pana J. Tlustého, učitele hospodářské školy, pro spolek následující doklady napsal:

    1. dvoje stanovy Drůbežářského spolku z roku 1910,

    2. žádost o zasílání Zemědělských zpráv,

    3. žádost o subvenci 25 korun na zakoupení odborných knih,

    4. žádost o subvenci 100 korun na zakoupení stanice sánských koz (1 kozlík a 3 kozy).

Uvedené doklady jsou skutečně původní, je na nich znát i zub času. Kopie žádostí jsou psány na vyhlášce k zápisu do hospodářské školy v Hlinsku z 15. srpna 1909.

 

V roce 1972 jsme zakoupili starší budovu ve Wilsonově ulice čp. 564. Peníze jsme si bezúročně vypůjčili od našich členů. Dluh jsme splatili po první celostátní výstavě mláďat králíků, kterou naše organizace pořádala v roce 1974. V průběhu několika let jsme budovu upravili a opravili, i s pomocí nenávratné půjčky od ústředního výboru Českého svazu chovatelů.

 V současné době jsme přízemí budovy pronajali firmě Auto Krásný, která zde má svou prodejnu a kancelář. V prvním patře budovy máme zasedací místnost a menší kancelář. Zasedací místnost využíváme pro svou schůzovou činnost, pro stolní oceňování králíků a další akce.